คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565