มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565
รอบที่ 1 Portfolio
1 ธันวาคม 2564 - 25 มกราคม 2565
สมัครได้ที่ https://entrance.dusit.ac.th/

รอบที่ 2 Quota
14 กุมภาพันธ์ 2565 - 17 เมษายน 2565
สมัครได้ที่ https://entrance.dusit.ac.th/

รอบที่ 3 Admission
2 - 10 พฤษภาคม 2565
สมัครได้ที่ https://www.mytcas.com/

รอบที่ 4 Direct Admission
ติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัยฯ


ผู้สนใจสมัคร โปรดติดตามประกาศแผนรับ เกณฑ์การรับสมัคร และหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับในรอบต่างๆ ประมาณช่วงเดือน พฤศจิกายน 2564
ได้ที่ https://entrance.dusit.ac.th/