เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน แผนการเรียนที่ 1,2

แผนการเรียนที่ 1
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ทุกสาย)
2. ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน
(ต้องสอบผ่าน HSK3 ก่อนเดินทางไปเรียนที่ ม.กวางสี)
รูปแบบการเรียน
- ชั้นปีที่ 1 - 2 เรียนที่ ม.สวนดุสิต
- ชั้นปีที่ 3 เดินทางไปเรียนที่ ม.กวางสี สาธารณรัฐประชาชน
- ชั้นปีที่ 4 กลับมาเรียนที่ ม.สวนดุสิต

แผนการเรียนที่ 2
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. 1.ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป หรือผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนั้นและได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
3. ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหน่วยกิตหรือรายวิชาได้
4. มีความสามารถในการสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
5. ผู้ที่มีผลสอบภาษาจีน HSK ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ผู้ที่มีผลสอบ HSK ระดับ 4 แล้ว มีคุณสมบัติผ่านเข้าการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน จะมีชื่อขึ้นทะเบียนไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัย กวางสี ในชั้นปีที่ 2 ได้ทันที
- ผู้ที่มีผลสอบ HSK ระดับ 3 แล้ว มีคุณสมบัติผ่านเข้าการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียนได้ โดยภายในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา นักศึกษา จะต้องสอบให้ผ่าน HSK ระดับ 4 จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยกวางสี ในชั้นปีที่ 2
6. คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564
รับสมัคร วันที่ 15 ต.ค.64 – 31 พ.ค. 2565
- สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต https://entrance.dusit.ac.th และชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคารกรุงศรีอยุธยาหรือธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ
การคัดเลือก
- พิจารณาจาก Portfolio และสัมภาษณ์ทุกวันพุธ ตั้งแต่วันพุธที่ 3 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป
ส่ง Portfolio ที่ email : chinaaseansdu@gmail.com