คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 40 คน