คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 1)
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มีนาคม 2565
https://tcas.dusit.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม
https://mededu.dusit.ac.th โทร. 022445502-4
#ปริญญาโท #เรียนต่อ #สวนดุสิต