มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ระบบ TCAS รอบที่ 2 Quota โดยมีรายละเอียดการรับสมัครและคัดเลือกดังต่อไปนี้