คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 รอบ 2
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 เมษายน 2565