เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565