รับสมัครผ่านระบบ Online ที่ http://tcas.dusit.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 17 พฤษภาคม 2565
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะครุศาสตร์ (ในเวลาราชการ) โทรศั พท์ 0 2244 5502 - 3