หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกตินอกเวลาราชการ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการ วัน เวลา สถานที่
เปิดรับสมัคร/ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. 65 ถึง วันที่ 25 ส.ค. 65 - สมัครทางออนไลน์ที่ https://tcas.dusit.ac.th/ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.slp.dusit.ac.th และสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย แยกสวนรื่นฤดี) ชั้น 3
การชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท โดยสามารถชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วไปประเทศ หรือชำระที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษา 26 ส.ค. 65 ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://tcas.dusit.ac.th/
สอบสัมภาษณ์ 27 ส.ค. 65 ผ่านระบบออนไลน์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษา 29 ส.ค. 65 ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://tcas.dusit.ac.th/
รายงานตัว/ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 29 ส.ค.-30 ส.ค.65 รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ที่ https://tcas.dusit.ac.th/
การชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 7,000 บาท โดยสามารถชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ ธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วไปประเทศ หรือชำระที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปฐมนิเทศ 31 ส.ค. 65 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย แยกสวนรื่นฤดี)
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นและเหมาะสม