1.รอบแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

จำนวน 30 คน

คณะ/โรงเรียน การท่องเที่ยวฯ
หลักสูตร/สาขาวิชา ศิลปศาสตรบัณฑิต
ธุรกิจการบิน
สถานที่เรียน (ศูนย์การศึกษา ลำปาง)

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. คุณสมบัติเฉพาะ
- ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร
- ผู้เข้าศึกษาต้องมีน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในช่วง 18.5 - 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
- สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต
4. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio ) ที่ได้รวบรวมความสามารถพิเศษที่สอดคล้องกับสาขาวิชา
5. สอบสัมภาษณ์ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ช่องทางการนำส่ง Portfolio:
ผ่านทาง E – mail : sseniwong@hotmail.com และ ratritron@yahoo.com

สมัครเรียน
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 25 มกราคม 2565

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ