header banner

รายละเอียด

     เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีความรอบรู้ทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการโรงแรม   มีความสามารถในการปฏิบัติงาน   การให้บริการ และบริหารจัดการเทียบเท่ามาตรฐานสมรรถะ ทางวิชาชีพในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นของโลก  มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ     

     เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในทุกระดับได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง ทั้งด้านความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งสามารถสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา

เกณฑ์การรับสมัครจุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม มุ่งพัฒนาบัณฑิตเพื่อให้เป็นนักการโรงแรมมืออาชีพ ผ่านกระบวนการพัฒนา 3 Ps ได้แก่ 1. Personal Branding (มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการในธุรกิจโรงแรม) 2. Proficiency of Languages (สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารในงานบริการได้อย่างเหมาะสม) 3. Perception towards Hospitality Attitude (รู้จักตนเอง สามารถปรับตัวได้กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม) โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน แบบ Active Learning, Work base learning และ Social Engagement ในการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ

หลักสูตรศิลปสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ได้ทำความร่วมมือกับโรงแรมชั้นในกรุงเทพมหานคร ได้แก่
- โรงแรมอนันตรา สยาม
- โรงแรมบันยันทรี
- โรงแรมดิโอกุระ เพรสทิส
- โรงแรมดับเบิลทรี โดย ฮิลตัน
- โรงแรมเลอ เมอริเดียน
- โรงแรมเซ็นต์ รีจีส
- โรงแรมพลูแมน กรุงเทพฯ จี
- โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์
- โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน
- โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท
- โรงแรมอลอฟท์ กรุงเทพ – สุขุมวิท 11
- โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร
- โรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพฯ
- โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
- โรงแรมแมริออท เอ็กเซ็กคูทีฟ อพาทต์เมนต์
- โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
- โรงแรม เดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
- โรงแรมเดอะ สุโขทัย กรุงเทพฯ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชุติมา จักรจรัส

ปริญญาโท:
ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบันราชภัฎเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พิมพ์รวี ทหารแกล้ว

ปริญญาโท:
ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท:
ศศ.ม. การจัดการโรงแรม และการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์

ปริญญาโท:
ศศ.ม. การจัดการโรงแรม และการท่องเที่ยวนานาชาติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วรรณพรรธน์ ริมผดี

ปริญญาโท:
บธ.ม. การจัดการการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


1. ผู้ให้บริการในธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจที่พัก
2. ผู้ให้บริการในธุรกิจสุขภาพและกีฬา
3. ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจอื่นๆ เช่น เลขานุการบริหาร ฝ่ายรับรองลูกค้า เป็นต้น
4. ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจอิสระ เช่น ธุรกิจที่พัก ธุรกิจอาหาร เป็นต้น

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)footer banner