คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา รุ่น 4 รอบที่ 2
| |

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา รุ่น 4 รอบที่ 2

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ รุ่นที่ 4
| |

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ รุ่นที่ 4

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ รุ่นที่ 4 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรฎาคม 2567 สนใจสมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรได้ที่ https://drive.google.com/…/1AbJQaIaODXoxxtVPsYa…/view… ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 129,000 บาท (แบ่งชำระเป็นภาคการศึกษา) หลักสูตร 2 ปี 36 หน่วยกิต พิเศษ สามารถจบได้ภายใน 1 ปี ครึ่ง สามารถเทียบโอนหน่วยกิต สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) 12 หน่วยกิต สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง ระดับสูง สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เทียบโอนได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต สามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02 241 7194

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาล่ามภาษามือ ประจำปีการศึกษา 2567 (รุ่นที่ 6)
| |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาล่ามภาษามือ ประจำปีการศึกษา 2567 (รุ่นที่ 6)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2567
| | |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 (รุ่นที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2567
| |

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 (รุ่นที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 (รุ่นที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2567 สมัคร online ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/ เมนู สมัครเรียนหรือ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะครุศาสตร์ โทร 02244 5502 ในวันและเวลาราชการศึกษารายละเอียด ได้ที่ ประกาศฯ

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ นอกเวลาราชการ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567
| | |

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ นอกเวลาราชการ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ นอกเวลาราชการ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 สมัคร Online ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/ เลือกเมนู สมัครเรียน หรือ เข้าสู่ระบบรับสมัครได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/law.ah.suandusit

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ (รุ่นที่ 6)
| | |

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ (รุ่นที่ 6)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ (รุ่นที่ 6)รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2567ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567สมัครเรียนและดูรายละเอียดได้ที่ www.tcas.dusit.ac.th หรือสอบถามโทร.022445530-1 ประกาศเกณฑ์การขอรับทุน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ รุ่น 6 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประสานงานในสถานพยาบาล รุ่นที่ 2
| |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประสานงานในสถานพยาบาล รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 3) รอบที่ 2
| |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 3) รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประสานงานในสถานพยาบาล รุ่นที่ 2
| | |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประสานงานในสถานพยาบาล รุ่นที่ 2

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 Admission
| | |

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 Admission

กลุ่มที่ 1 หลักสูตร/สาขาวิชาที่สอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินคุณสมบัติเพิ่มเติม 3 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตรวจสอบช่องทางสอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่ กลุ่มที่ 2 หลักสูตร/สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ สามารถชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องการสมัครเรียน ได้ที่ Suan Dusit Service Centerโทร. 02 244 5555 Line : @suandusit 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรผู้ประสานงานในสถานพยาบาล รุ่นที่ 2
| |

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรผู้ประสานงานในสถานพยาบาล รุ่นที่ 2

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประสานงานในสถานพยาบาล รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 พฤษภาคม 2567 ระยะเวลาการอบรม 17 วัน 130 ชั่วโมงภาคทฤษฎี 7-14 พฤษภาคม 2567ภาคปฏิบัติ 15-29 พฤษภาคม 2567 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม https://tcas.dusit.ac.th/?p=3241สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ โทร. 024239476