โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ รุ่นที่ 4
| |

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ รุ่นที่ 4

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ รุ่นที่ 4 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรฎาคม 2567 สนใจสมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรได้ที่ https://drive.google.com/…/1AbJQaIaODXoxxtVPsYa…/view… ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 129,000 บาท (แบ่งชำระเป็นภาคการศึกษา) หลักสูตร 2 ปี 36 หน่วยกิต พิเศษ สามารถจบได้ภายใน 1 ปี ครึ่ง สามารถเทียบโอนหน่วยกิต สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) 12 หน่วยกิต สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง ระดับสูง สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เทียบโอนได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต สามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02 241 7194

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 (รุ่นที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2567
| |

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 (รุ่นที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 (รุ่นที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2567 สมัคร online ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/ เมนู สมัครเรียนหรือ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะครุศาสตร์ โทร 02244 5502 ในวันและเวลาราชการศึกษารายละเอียด ได้ที่ ประกาศฯ

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ นอกเวลาราชการ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567
| | |

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ นอกเวลาราชการ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ นอกเวลาราชการ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 สมัคร Online ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/ เลือกเมนู สมัครเรียน หรือ เข้าสู่ระบบรับสมัครได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/law.ah.suandusit

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ (รุ่นที่ 6)
| | |

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ (รุ่นที่ 6)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ (รุ่นที่ 6)รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2567ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567สมัครเรียนและดูรายละเอียดได้ที่ www.tcas.dusit.ac.th หรือสอบถามโทร.022445530-1 ประกาศเกณฑ์การขอรับทุน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ รุ่น 6 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประสานงานในสถานพยาบาล รุ่นที่ 2
| | |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประสานงานในสถานพยาบาล รุ่นที่ 2

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 Admission
| | |

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 Admission

กลุ่มที่ 1 หลักสูตร/สาขาวิชาที่สอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินคุณสมบัติเพิ่มเติม 3 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตรวจสอบช่องทางสอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่ กลุ่มที่ 2 หลักสูตร/สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ สามารถชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องการสมัครเรียน ได้ที่ Suan Dusit Service Centerโทร. 02 244 5555 Line : @suandusit 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรผู้ประสานงานในสถานพยาบาล รุ่นที่ 2
| |

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรผู้ประสานงานในสถานพยาบาล รุ่นที่ 2

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประสานงานในสถานพยาบาล รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 พฤษภาคม 2567 ระยะเวลาการอบรม 17 วัน 130 ชั่วโมงภาคทฤษฎี 7-14 พฤษภาคม 2567ภาคปฏิบัติ 15-29 พฤษภาคม 2567 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม https://tcas.dusit.ac.th/?p=3241สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ โทร. 024239476

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 3) รอบที่ 2
| | |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 3) รอบที่ 2

ขอความร่วมมือ สำหรับการเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ ด้วยรถสาธารณะ เนื่องจากสถานที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยมีพื้นที่จำกัด ศึกษารายละเอียดการเดินทางได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?page_id=59 หากท่านมีความประสงค์นำรถยนต์ส่วนตัวมา ขออนุญาตแนะนำสถานที่จอดรถบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยฯ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร (ค่าบริการจอดรถ) ขออภัยในความไม่สะดวก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 Admission
| | | |

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 Admission

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 Admissionรับสมัคร : 6 – 12 พฤษภาคม 2567 สมัครเรียนได้ที่ www.mytcas.com Check List หลังจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก– วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 – วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 2– วันที่ 20-21 พฤษภาคม 256 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ที่ www.mytcas.com– วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินคุณสมบัติเพิ่มเติม 3 สาขาวิชาเท่านั้น คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา และ…

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 3) รอบที่ 2
| |

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 3) รอบที่ 2

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 3) รอบที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-20 พฤษภาคม 2567สมัคร online ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/ เมนู สมัครเรียน หรือ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Yประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะครุศาสตร์ โทร 02244 5502 ในวันและเวลาราชการศึกษารายละเอียด ได้ที่ ประกาศฯ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา รุ่น 4
| |

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา รุ่น 4

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา รุ่นที่ 4 สมัครผ่านระบบ Online ที่ http://tcas.dusit.ac.th Click > เมนูสมัครเรียนตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤษภาคม 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์ โทรศัพท์ 022445504 หรือ บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 022417191 ต่อ 4121 , 4123 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบด้านล่าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ประจาปีการศึกษา 2567 (รุ่นที่ 3)
| | |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ประจาปีการศึกษา 2567 (รุ่นที่ 3)

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 ตามเวลาในประกาศนี้ ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ห้องสอบ 301 ชั้น 3 (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร