น้องๆ ผู้สมัครรอบที่ 1 Portfolio เมื่อสมัครและชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มาที่ e mail ของหลักสูตร/สาขาวิชา ที่สมัคร สามารถดูรายละเอียด ได้ที่ เมนู เกณฑ์การรับสมัคร https://tcas.dusit.ac.th/?page_id=843