Click<<

สำหรับผู้สมัครที่สอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ได้ทุกวันพุธถัดไปหลังจากสอบสัมภาษณ์
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLogin จากนั้น ดำเนินการตาม 7 ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ดังนี้