มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio

โดยสาขาวิชาที่เปิดรับ :

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เปิดรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือบุคคลออทิสติก

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เปิดรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

กรณีผู้พิการที่ประสงค์จะเข้าศึกษาแตกต่างจากข้อ 1, 2 ให้ผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยกำหนด

น้องๆผู้พิการ ที่สนใจสมัครเข้าเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถ ดูรายละเอียด ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?page_id=53