ผู้สมัครที่ทำการสมัครในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตแล้ว จะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ www.mytcas.com