โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกตินอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 4

สมัครออนไลน์ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y#
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4174