คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ประจำปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 1)