มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระบบ TCAS รอบที่ 2 Quota โดยมีรายละเอียดการรับสมัครและคัดเลือกดังต่อไปนี้