คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

รอบที่ 2 : QUOTA เปิดรับสมัครวันที่ 14 ก.พ. – 10 เม.ย. 66 สมัครได้ที่ www.tcas.dusit.ac.th
รอบที่ 3 : ADMISSION เปิดรับสมัครวันที่ 7 – 13 พ.ค. 66 สมัครได้ที่ www.mytcas.com

สอบถามรายละเอียดของหลักสูตรได้ที่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป โทร: 099-080-4036
@Line: onvarinple Email:general.science.sdu@gmail.com