มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระบบ TCAS รอบที่ 3 Admission โดยมีรายละเอียดการรับสมัครและคัดเลือกดังต่อไปนี้