เมื่อ ตรวจสอบรายชื่อแล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้
1. ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา โทร. 022445175
2. การรายงานตัวเข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 8 – 15 พฤษภาคม 2566 เข้าระบบรายงานตัวเข้าศึกษาออนไลน์ได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLoginStudentOnline การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สามารถชำระด้วยการสแกน QR
Code ผ่าน Mobile Application หรือชำระได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือติดต่อชำระได้ที่ กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

3. การปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

4. การเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2566 วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ โทร. 024239460