ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 3 Admission สามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดการสัมภาษณ์ วันที่ 30 พ.ค. 2566 ได้ที่ https://goo.gl/5kXbiQ
เฉพาะสาขาวิชา ที่ต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 2 มิ.ย. 2566 ประกอบด้วย
– สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษาหัวหิน
– สาขาวิชาการประถมศึกษา (ในมหาวิทยาลัยฯ, วิทยาเขตสุพรรณบุรี, ศูนย์การศึกษาลำปาง นครนายก )
– สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ในมหาวิทยาลัยฯ, วิทยาเขตสุพรรณบุรี, ศูนย์การศึกษาลำปาง นครนายก )
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
– หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต *ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=1962