มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 Direct Admission โดยเปิดรับเพิ่มเติม 4 หลักสูตร/สาขาวิชา ประกอบด้วย :
1. การศึกษาปฐมวัย ( กรุงเทพฯ )
2. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ( กรุงเทพฯ )
3. บัญชี ( กรุงเทพฯ )
4. เลขานุการทางการแพทย์ ( กรุงเทพฯ )

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มิถุนายน 2566
สมัครได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y#
ดูรายละเอียดเกณฑ์ของแต่ละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาได้ที่