โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาระดับ ปริญญาโท
สาขากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ รุ่นที่ 3
✅สมัครได้ที่👉 https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y#
✅ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2566
💰 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 129,000 บาท (แบ่งชำระเป็นภาคการศึกษา)
✅ หลักสูตร 2 ปี 36 หน่วยกิต
✅ พิเศษ ‼️ สามารถจบได้ภายใน 1 ปี ครึ่ง
✅ สามารถเทียบโอนหน่วยกิต
👉สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) 12 หน่วยกิต
👉สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง ระดับสูง สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เทียบโอนได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
👉สามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02 241 7194