คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ รุ่นที่ 5 (รอบ 2) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-23 กรกฎาคม 2566 สมัครและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2244 5530-1