มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio เพิ่มเติม :

คณะครุศาสตร์ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา
(กรุงเทพฯ , วิทยาเขตสุพรรณบุรี , ศูนย์การศึกษาลำปาง , ศูนย์การศึกษานครนายก)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (กรุงเทพฯ)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กรุงเทพฯ)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=2507
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึง 18 มกราคม 2567
สมัครได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y