บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา
สมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/ เลือกเมนูสมัครเรียน หรือ เข้าระบบสมัครที่นี่ Click
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2566
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 022417191 ต่อ 4121,4123