มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota
รับสมัคร : 12 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2567

ขั้นตอนสมัครเรียนสวนดุสิต รอบที่ 2 Quota :

1. เข้าสู่เวบไซต์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ -> https://tcas.dusit.ac.th
2. ศึกษารายละเอียดคณะ/โรงเรียน/หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร/การส่งแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ดูรายละเอียดได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=3110 หรือเมนู เกณฑ์การรับสมัคร เลือก รอบที่ 2  Quota https://tcas.dusit.ac.th/?page_id=843
3. เข้าสู่ระบบการรับสมัคร เลือกเมนู สมัครเรียน https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567  – 10 เมษายน 2567
4. เข้าสู่การสมัคร โดยเลือกเมนู  “สมัครเรียน ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota (Click ที่นี่)” จากนั้นเลือกหลักสูตร/ สาขาวิชาที่ต้องการสมัครเรียนเป็นอันดับที่ 1   โดยสามารถสมัคร ได้ไม่เกิน  2  อันดับ
5. กรอกรายละเอียดข้อมูลในระบบรับสมัคร และหากต้องการสมัครสาขาวิชาอันดับที่2 สามารถเลือกสมัครได้ในขั้นตอนนี้  จากนั้น กดยืนยันการสมัคร
6. การชำระค่าสมัคร (สมัคร 1 อันดับ 300 บาท  สมัคร 2 อันดับ 500 บาท) โดยการสแกน  QR Code จากใบสมัคร ชำระผ่าน Mobile Application  หรือชำระที่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ  หรือชำระได้ที่ กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7. ตรวจสอบการชำระค่าสมัครได้ที่  https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y หลังจากชำระเงินแล้ว 1 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุดทำการ)
8. หลังจากการสมัครในระบบ  ผู้สมัครจัดส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หากมีระบุไว้ในเกณฑ์การรับสมัครโดยส่งให้กับทางหลักสูตร/สาขาวิชาที่สมัคร ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่  https://tcas.dusit.ac.th/?page_id=843
9. การสอบสัมภาษณ์ หลังจากทำการสมัครชำระเงิน ให้ตรวจสอบกำหนดการและช่องทางสอบสัมภาษณ์ของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา Clickที่นี่ เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
10. สำหรับผู้สมัครที่สอบสัมภาษณ์แล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะมีการประกาศผลการคัดเลือก ทุกวันพุธของสัปดาห์ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLogin และผู้ผ่านการคัดเลือก สามารถชำระค่ายืนยันสิทธิ์ 4,000 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 – 9 พฤษภาคม 2567
11. ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS ได้ที่ https://www.mytcas.com/ ตั้งแต่วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567
12. การรายงานตัวนักศึกษา onlineและชำระค่ารรมเนียมแรกเข้า 7,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 6-29 พฤษภาคม 2567 ได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLoginStudentOnline
13. ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS  โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2566  เป็นต้นไป ศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ www.mytcas.com
สอบถามเพิ่มเติมเรื่องการสมัครเรียน ได้ที่ Suan Dusit Service Center
โทร. 02 244 5555 Line : @suandusit 


ประกาศสำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2 Quota
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2 Quota เตรียมหลักฐานประกอบ
การสัมภาษณ์ และนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 07.30 – 12.30 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร กรุงเทพฯ