โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ รุ่นที่ 4
สมัครผ่านออนไลน์ที่ https://forms.gle/gy9k3rSAmvuZbP6R7
สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 129,000 บาท (แบ่งชำระเป็นภาคการศึกษา) หลักสูตร 2 ปี 36 หน่วยกิต
พิเศษ ‼️ สามารถจบได้ภายใน 1 ปี ครึ่ง
สามารถเทียบโอนหน่วยกิต :
👉สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) 12 หน่วยกิต
👉สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง ระดับสูง สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เทียบโอนได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
👉สามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02 241 7194