ศูนย์การศึกษาหัวหิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขางานบริการภาคพื้น หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาธุรกิจการบิน และสาขางานบริการภาคพื้น เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เมษายน 2567
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1t5ZjSA4T8av_30wKsTnVeQQDGT_MQj82oOBTp1Bi3Rw/viewform?edit_requested=true

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 032523017