คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา รุ่นที่ 4

สมัครผ่านระบบ Online ที่ http://tcas.dusit.ac.th Click > เมนูสมัครเรียน
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤษภาคม 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์ โทรศัพท์ 022445504 หรือ บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 022417191 ต่อ 4121 , 4123

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบด้านล่าง