คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 3)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-29 มีนาคม 2567
สมัคร online ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 เมษายน 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะครุศาสตร์ โทร 02244 5500 ในวันและเวลาราชการ
ศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ที่ ประกาศฯ แนบด้านล่าง