มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ (รุ่นที่ 6)
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567
สมัครเรียนและดูรายละเอียดได้ที่ www.tcas.dusit.ac.th
หรือสอบถามโทร.022445530-1


ประกาศเกณฑ์การขอรับทุน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ รุ่น 6 ประจำปีการศึกษา 2567