คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 3) รอบที่ 2

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-20 พฤษภาคม 2567
สมัคร online ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/ เมนู สมัครเรียน
หรือ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะครุศาสตร์ โทร 02244 5502 ในวันและเวลาราชการ
ศึกษารายละเอียด ได้ที่ ประกาศฯ