มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 (รุ่นที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2567

สมัคร online ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/ เมนู สมัครเรียน
หรือ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะครุศาสตร์ โทร 02244 5502 ในวันและเวลาราชการ
ศึกษารายละเอียด ได้ที่ ประกาศฯ