โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ รุ่นที่ 4 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรฎาคม 2567

สนใจสมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/
ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรได้ที่ https://drive.google.com/…/1AbJQaIaODXoxxtVPsYa…/view…

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 129,000 บาท (แบ่งชำระเป็นภาคการศึกษา) หลักสูตร 2 ปี 36 หน่วยกิต

✅ พิเศษ ‼️ สามารถจบได้ภายใน 1 ปี ครึ่ง

✅ สามารถเทียบโอนหน่วยกิต

👉สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) 12 หน่วยกิต

👉สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง ระดับสูง สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เทียบโอนได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต สามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02 241 7194