สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio
ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=429
สมัคร online ได้ที่ : https://tcas.dusit.ac.th
ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2565 – 18 มกราคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร: https://www.facebook.com/langlitcom