คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
 3. มีแฟ้มสะสมผลงานที่ประกอบด้วยกิจกรรมจิตอาสาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ย้อนหลัง 3 – 4 ปีที่ยื่นสมัคร
  ** ส่ง portfolio มาที่อีเมล proaworada_poc@webadmin

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ
 2. เป็นนักเรียนในเขตพื้นที่
  -มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. สัดส่วนค่าน้ำหนักคะแนน ดังนี้
  – GPAX (6 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00 (สัดส่วนร้อยละ 100)

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์

สถานที่จัดการเรียนการสอน : อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 02423900 ต่อ 9494