คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. มีแฟ้มสะสมผลงานที่ประกอบด้วยกิจกรรมจิตอาสาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ย้อนหลัง 3-4 ปีที่ยื่นสมัคร
4. สอบสัมภาษณ์
* ส่ง Portfolio มาที่อีเมล proaworada_poc@dusit.ac.th

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สัดส่วนค่าน้ำหนักคะแนน ดังนี้
– GPAX (6 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00 ร้อยละ 100

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

โปรดติดตามประกาศการรับสมัครฯจากทางมหาวิทยาลัย

สถานที่จัดการเรียนการสอน : อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 02423900 ต่อ 9494