คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. ยื่นแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงความสามารถทางด้านวิชาการ/การผ่านเข้ารอบ/การแข่งขัน/การประกวด ในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขต ระดับจังหวัดระดับชาติ หรือนานาชาติ ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หรือผลงานด้านอื่นๆ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
 3. สอบสัมภาษณ์
  ** ส่ง Portfolio มาที่อีเมล itsdu@dusit.ac.th

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. ยื่นแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงความสามารถด้านวิชาการ/การผ่านเข้ารอบ/การแข่งขัน/การประกวด ในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขต ระดับจังหวัดระดับชาติ หรือนานาชาติ ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์หรือผลงานด้านอื่นๆที่สร้างชื่อเสียงให้กลับโรงเรียน
 3. สอบสัมภาษณ์

** ส่ง Portolio มาที่อีเมล itsdu@dusit.ac.th

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. สัดส่วนค่าน้ำหนักคะแนน ดังนี้
  • GPAX (6 ภาคเรียน) ร้อยละ 100

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 5360