คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. ยื่นแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงความสามารถทางด้านวิชาการ/การผ่านเข้ารอบ/การแข่งขัน/การประกวด ในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขต ระดับจังหวัดระดับชาติ หรือนานาชาติ ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หรือผลงานด้านอื่นๆ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน มาที่อีเมล itsdu@dusit.ac.th
3. สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. ยื่นแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงความสามารถทางด้านวิชาการ/การผ่านเข้ารอบ/การแข่งขัน/การประกวด ในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขต ระดับจังหวัดระดับชาติ หรือนานาชาติ ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หรือผลงานด้านอื่นๆ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
3. สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
– GPAX (6 ภาคเรียน) ร้อยละ 100

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

โปรดติดตามประกาศการรับสมัครฯจากทางมหาวิทยาลัย

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 5360