คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
 3. เป็นผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ** ส่ง Portfolio มาที่อีเมล juthawut_cha@dusit.ac.th

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. สัดส่วนค่าน้ำหนักคะแนน ดังนี้
  • GPAX (6 ภาคเรียน) ร้อยละ 25
  • TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 50
  • TPAT3 (30) ความถนัดทางวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 25

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 5691