คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. เป็นผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สอบสัมภาษณ์
* ส่ง Portfolio ได้ที่อีเมล jchantharamalee@gmail.com

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

– ขออภัยไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้ –

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สัดส่วนค่าน้ำหนักคะแนน ดังนี้
– GPAX (6 ภาคเรียน) ร้อยละ 25
– TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 50
– TPAT3 (30) ความถนัดทางวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 25

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

โปรดติดตามประกาศการรับสมัครฯจากทางมหาวิทยาลัย

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 5691