คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. เป็นนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในจังหวัดพื้นที่วิทยาเขต สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ได้แก่ จังหวัด
นครนายก ลําปาง ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ หรือโรงเรียนตามความร่วมมือ MOU โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพของมหาวิทยาลัย และโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษ
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
– GPAX (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.50 (สัดส่วนร้อยละ 25)
– TGAT (90) ความถนัดทั่วไป คะแนนขั้นต่ำ 30 คะแนน (สัดส่วนร้อยละ 25)
– TPAT5 (50) ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ คะแนนขั้นต่ำ 40 คะแนน (สัดส่วนร้อยละ 25)
– การสัมภาษณ์ คุณลักษณะความเป็นครู และผลงานย้อนหลัง (สัดส่วนร้อยละ 25)
5. มีคุณลักษณะความเป็นครู บุคลิกภาพความเหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพครู ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง (ทดสอบในวันสัมภาษณ์)
6. เป็นนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ เช่น ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น (ทดสอบในวันสัมภาษณ์)
7. มีความประสงค์ต้องการทำงานทางด้านการประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อาทิเช่น ครูวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา นักวิชาการศึกษาและ/หรือนักวิจัยทางการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
– TPAT3 (30) ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ (สัดส่วนร้อยละ 35)
– TPAT5 (50) ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (สัดส่วนร้อยละ 35)
– A-Level (82) ภาษาอังกฤษ (สัดส่วนร้อยละ 30)
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. สอบสัมภาษณ์พิจารณาจากการมีเจตคติที่ดี คุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพครู มุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู
3. สอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์

สถานที่จัดการเรียนการสอน : อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 0990804036