คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. เป็นนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ เช่น ภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ใน Portfolio ให้เขียนความตั้งใจในการเป็นครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป และให้เหตุผลความสำคัญของภาษาอังกฤษ ปัญญาประดิษฐ์ ต่อการเป็นครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป
6. สอบสัมภาษณ์พิจารณาจากการมีเจตคติที่ดี คุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพครู มุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
* ส่ง Portfolio มาที่อีเมล general.science.sdu@gmail.com

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. เป็นนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในจังหวัดพื้นที่วิทยาเขต สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ได้แก่ จังหวัดนครนายก ลําปาง ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ หรือโรงเรียนตามความร่วมมือ MOU โรงเรียนฝากประสบการณ์วิชาชีพของมหาวิทยาลัย และโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษ
3. เป็นนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ เช่น ภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
– GPAX (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.50 ร้อยละ 25
– TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 25 (คะแนนขั้นต่ำ 30 คะแนน)
– TPAT5 (50) ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 25 (คะแนนขั้นต่ำ 40 คะแนน)
– การสัมภาษณ์ คุณลักษณะความเป็นครู ร้อยละ 25
6. สอบสัมภาษณ์พิจารณาจากการมีเจตคติที่ดี คุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพครู มุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
– TPAT3 (30) ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 35
– TPAT5 (50) ความถนัดครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 35
– A-Level (82) ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. สอบสัมภาษณ์พิจารณาจากการมีเจตคติที่ดี คุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพครู มุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

โปรดติดตามประกาศการรับสมัครฯจากทางมหาวิทยาลัย

สถานที่จัดการเรียนการสอน : อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 0990804036