คณะครุศาสตร์

การประถมศึกษา

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. มีความประสงค์ที่จะทํางานด้านการประถมศึกษา เช่น ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ หรือ
นักวิชาการทางการศึกษา
5. ยื่นแบบแสดงความประสงค์ที่จะเรียน/ทํางานทางด้านการประถมศึกษา รวมทั้งเป้าหมายของชีวิต
(เขียนเป็นความเรียง ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ผู้สมัครจะพิมพ์หรือเขียนก็ได้)
6. เป็นผู้ทํากิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน เช่น ประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน ประธานสี หรือตําแหน่งอื่นๆ โดยต้องมี
หลักฐานชัดเจน (ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี ณ ปีปัจจุบัน) ได้แก่ ใบรับรองจากโรงเรียน และภาพการทํากิจกรรมต่างๆ และ/หรือ
7. เป็นผู้ทํากิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ภายนอกโรงเรียน โดยต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ไปช่วยงานอย่างเป็นทางการ
และ/หรือ
8. เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต้อการประกอบอาชีพ เช่น ร้องเพลง ศิลปะ ดนตรี หรือ
ภาษาต่างประเทศ (ทดสอบในวันสัมภาษณ์) และ
9. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
** ช่องทางการนําส่ง Portfolio มี 2 ช่องทาง คือ
1. prapawan_sam@dusit.ac.th โทรศัพท์ 086-1733191
2. amika_wac@dusit.ac.th โทรศัพท์ 090-4084808

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
  • GPAX (6 ภาคเรียน) ร้อยละ 25
  • TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 35
  • TPAT5 (50) ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 40
 3. สอบสัมภาษณ์พิจารณาจากการมีเจตคติที่ดี คุณลักษณะและบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพครู รักเด็ก
  และมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 5512