คณะครุศาสตร์

การประถมศึกษา

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. มีความประสงค์ที่จะทำงานด้านการประถมศึกษา เช่น ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ หรือนักวิชาการทางการศึกษา
5. ยื่นแบบแสดงความประสงค์ที่จะเรียน/ทำงานทางด้านการประถมศึกษา รวมทั้งเป้าหมายของชีวิต (เขียนเป็นความเรียง ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ผู้สมัครจะพิมพ์หรือเขียนก็ได้)
6. เป็นผู้ทำกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน เช่น ประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน ประธานสี หรือตำแหน่งอื่นๆ โดยต้องมีหลักฐานชัดเจน (ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี ณ ปีปัจจุบัน) ได้แก่ ใบรับรองจากโรงเรียน และภาพการทำกิจกรรมต่างๆ และ/หรือ
7. เป็นผู้ทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ภายนอกโรงเรียน โดยต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ไปช่วยงานอย่างเป็นทางการ และ/หรือ
8. เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ เช่น ร้องเพลง ศิลปะ ดนตรี หรือภาษาต่างประเทศ (ทดสอบในวันสัมภาษณ์) และ
9. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
*ช่องทางการนำส่ง Portfolio ได้ที่อีเมล picha_bai@dusit.ac.th และ  kallaya_cha@dusit.ac.th

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
– GPAX (6 ภาคเรียน) ร้อยละ 15
– TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 30
– TPAT5 (50) ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 40
– A-Level (82) ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 15
3. สอบสัมภาษณ์พิจารณาจากการมีเจตคติที่ดี คุณลักษณะและบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพครู รักเด็กและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

โปรดติดตามประกาศการรับสมัครฯจากทางมหาวิทยาลัย

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 5512