คณะครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. มีความประสงค์ที่จะทำงานด้านการศึกษาปฐมวัย เช่น ครูระดับปฐมวัย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก หรือนักวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย เป็นต้น
 5. เขียนความเรียงแสดงความประสงค์ที่จะเรียนทางด้านการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งเป้าหมายของชีวิต (ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ผู้สมัครจะพิมพ์หรือเขียนก็ได้)
 6. เป็นผู้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในขณะที่เรียน เช่น ประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน ประธานสี หรือตำแหน่งอื่น ๆ เป็นต้น โดยต้องมีหลักฐานชัดเจน ได้แก่ ใบรับรองจากโรงเรียนและภาพการทำกิจกรรมต่างๆ
 7. เป็นผู้ทำกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียน โดยต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ไปช่วยงานอย่างเป็นทางการ
 8. เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ เช่น การร้องเพลง ศิลปะ ดนตรี หรือภาษาต่างประเทศ เป็นต้น (ทดสอบในวันสัมภาษณ์)
 9. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
  ** การจัดทำ Portfoilo ในรูปแบบ แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดใน ePortfolio ดังนี้
  (1) สำเร็จการศึกษาจาก (ระบุ)
  (2) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
  (3) ใบรับรองแพทย์
  (4) ความเรียงแสดงความประสงค์ที่จะเรียนทางด้านการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งเป้าหมายของชีวิต
  (ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ผู้สมัครจะพิมพ์หรือเขียนก็ได้)
  (5) หลักฐานการเป็นผู้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในขณะที่เรียน เช่น ประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน ประธานสี หรือตำแหน่งอื่น ๆ เป็นต้น โดยต้องมีหลักฐานชัดเจน ได้แก่ ใบรับรองจากโรงเรียนและภาพการทำกิจกรรมต่าง ๆ
  (6) หลักฐานใบรับรองการเป็นผู้ทำกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียน โดยต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ไปช่วยงานอย่างเป็นทางการ
  (7) หลักฐานภาพประกอบการเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ เช่น การร้องเพลง ศิลปะ ดนตรี หรือภาษาต่างประเทศ เป็นต้น (ทดสอบในวันสัมภาษณ์)
  ** ส่ง Portfolio มาที่อีเมล childsdu@dusit.ac.th

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75
 3. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
  • TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 30
  • TPAT5 (50) ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 40
  • A-Level (82) ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30
 4. สอบสัมภาษณ์พิจารณาจากการมีเจตคติที่ดี คุณลักษณะและบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพครู รักเด็กและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
3. สอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อพิจารณาคุณลักษณะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพครู

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 5504