คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาและการสื่อสาร

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. มีผลงานด้านการใช้ภาษา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆด้านการใช้ภาษาและการสื่อสาร
 3. การสัมภาษณ์
  ** ส่ง Porfolio มาที่อีเมล supasiri_boo@dusit.ac.th และ patsita_per@dusit.ac.th

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
  • GPAX (6 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.50 (สัดส่วนร้อยละ 20)
  • TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 50
  • A-Level (81) ภาษาไทย ร้อยละ 15
  • A-Level (82) ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 15

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ติดต่อ 5849