คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาและการสื่อสาร

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลงานด้านการใช้ภาษา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆด้านการใช้ภาษาและการสื่อสาร
3. สอบสัมภาษณ์
* ส่ง Porfolio มาที่อีเมล academic.langlit@gmail.com

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลงานด้านการใช้ภาษา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆด้านการใช้ภาษาและการสื่อสาร
3. สอบสัมภาษณ์
* ส่ง Porfolio มาที่อีเมล academic.langlit@gmail.com

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
– GPAX (6 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.50 ร้อยละ 20
– TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 50
– A-Level (81) ภาษาไทย ร้อยละ 15
– A-Level (82) ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 15

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

โปรดติดตามประกาศการรับสมัครฯจากทางมหาวิทยาลัย

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ติดต่อ 5849