คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสนใจและความสามารถในการเป็นนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ตามความเข้าใจของตนเอง)ในรูปแบบไฟล์เอกสาร หรือวิดีโอคลิปแนะนำตนเอง ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในขณะศึกษาในโรงเรียนหรืองานชุมชนอื่นๆ
3. สอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากเอกสารแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือวิดีโอคลิป (ถ้ามี)
* ส่ง Portfolio มาที่อีเมล psychology@dusit.ac.th

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสนใจ
และความสามารถในการเป็นนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ตามความเข้าใจของตนเอง)ในรูปแบบไฟล์เอกสาร หรือวิดีโอคลิปแนะนำตนเอง ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในขณะศึกษาในโรงเรียนหรืองานชุมชนอื่นๆ
3. สอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากเอกสารแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือวิดีโอคลิป (ถ้ามี)
* ส่ง Portfolio มาที่อีเมล psychology@dusit.ac.th

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
– GPAX (6 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.50 ร้อยละ 30
– TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 40
– A-Level (62) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ร้อยละ 30

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

โปรดติดตามประกาศการรับสมัครฯจากทางมหาวิทยาลัย

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 5838