คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสนใจ
  และความสามารถในการเป็นนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ตามความเข้าใจของตนเอง)ในรูปแบบไฟล์เอกสาร หรือวิดีโอคลิปแนะนำตนเอง ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในขณะศึกษาในโรงเรียนหรืองานชุมชนอื่นๆ
 3. การสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากเอกสารแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือวิดีโอคลิป (ถ้ามี)
  ** ส่ง Portfolio มาที่อีเมล nuttida_sup@dusit.ac.th และ passarin_kor@dusit.ac.th

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
  • GPAX (6 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.50 (สัดส่วนร้อยละ 30)
  • TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 40
  • A-Level (62) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ร้อยละ 30

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
3. สอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยพิจารณาจาก บุคลิกภาพ การโต้ตอบ และทัศนคติทางวิชาชีพจิตวิทยา
เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน Potfolio
** ส่ง Portfolio มาที่อีเมล passarin.tt@gmail.com

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 5838