คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาจีนเพื่องานบริการ

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงผลงานด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน (ถ้ามี) หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน (ถ้ามี)
 3. การสอบสัมภาษณ์
  ** ส่ง Portfolio มาที่อีเมล napakkanya_tra@dusit.ac.th และ nicha_lim@dusit.ac.th

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
  • GPAX (6 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.50 (สัดส่วนร้อยละ 20)
  • TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 50
  • A-Level (81) ภาษาไทย ร้อยละ 10
  • A-Level (82) ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
3. สอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ติดต่อ 5851